Algemene voorwaarden

1 Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst betreffende de vakantiewoning “Le Noyer”, Le Pont, 07570 Désaignes (F) en het terrein behorende bij deze vakantiewoning. De bepalingen zijn zonder uitzondering van kracht tenzij nader overeengekomen in de huurovereenkomst.
1.2 Contractanten in deze exclusieve huurovereenkomst vormen de eigenaar van het object of een directe vertegenwoordiger van deze, hierna aangeduid met verhuurder, enerzijds en anderzijds de persoon die zichzelf en/of anderen vertegenwoordigt met als doel het object voor bepaalde tijd te huren, hierna aangeduid met huurder.
1.3 De vakantiewoning, als geduid in deze overeenkomst, betreft dat gedeelte van het onroerend goed en de daarbij behorende voorzieningen, dat bedoeld is voor verhuur zoals omschreven op de website en/of in mondelinge of toegestuurde nadere informatie van verhuurder.
1.4 Het bedrag dat huurder betaalt als financiële vergoeding voor het gebruik van het gehuurde, hierna aangeduid met huursom, bestaat uit de volgende componenten:
     a. de huurprijs. Dit is inclusief bedlinnen, badlinnen en keukenlinnen.
     b. een vergoeding voor de verplichte eindschoonmaak
     c. eventuele extra vergoedingen, bijvoorbeeld in verband met aangevraagde extra schoonmaakservice
     d. een waarborgsom, hierna genoemd de borg
Deze huursom dient vóór aanvang van de huurperiode door verhuurder te zijn ontvangen. De huursom inclusief alle bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen en op het huurcontract vermeld.
 
2 Reserveren
2.1 Indien de vakantiewoning in de gewenste periode inderdaad beschikbaar is bevestigt verhuurder de optie en mailt of stuurt een vragenformulier. Op basis van de door de huurder ingevulde gegevens maakt verhuurder het huurcontract op en mailt of stuurt dit aan huurder, samen met de algemene voorwaarden.
2.2 Huurder stuurt het ingevulde en ondertekende huurcontract samen met een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs aan verhuurder terug.
2.3 Huurder betaalt binnen 7 dagen na dagtekening van het huurcontract 30% van de huursom, zijnde de aanbetaling, aan verhuurder. Pas na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief en is verhuurder door deze overeenkomst gebonden.
2.4 Huurder heeft het recht tot maximaal 9 kalenderdagen na dagtekening van de huurovereenkomst deze kosteloos te annuleren middels aangetekend schrijven. Indien de aanbetaling dan al voldaan is, zal deze per ommegaande worden teruggestort. Voornoemde mogelijkheid geldt niet bij reservering korter dan 6 weken voor aankomstdatum.
2.5 De totale huursom dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan.
2.6 Bij reservering korter dan 6 weken voor aankomstdatum dient de totale huursom binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan.
2.7 Bij reservering korter dan 3 weken voor aankomstdatum dient de totale huursom direct telefonisch of via internet te worden overgemaakt.
2.8 Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen heeft verhuurder het recht dit als annulering te beschouwen. In dat geval gelden de regels zoals vermeld onder artikel 6: ‘annulering’.
 
3 Rechten en verplichtingen verhuurder
3.1 Verhuurder verplicht zich het gehuurde met alle daarbij behorende voorzieningen, zindelijk en in goede staat, op het overeengekomen tijdstip aan huurder op te leveren.
3.2 Verhuurder mag in de meubilering/ stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurcontract generlei wijziging meer aanbrengen.
3.3 Verhuurder of diens vertegenwoordiger ter plekke mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door adspirant huurders doen bezichtigen.
3.4 Verhuurder is verplicht op zijn kosten, voor het verhuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder, een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.
 
4 Rechten en verplichtingen huurder
4.1 Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
4.2 Huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij huurder volledig aansprakelijk is voor schade aan de vakantiewoning en het bijbehorende terrein. Dit geldt tevens voor schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten en/of incassokosten dienen eveneens door huurder te worden vergoed. Het in de vakantiewoning aanwezige huisreglement dient op correcte wijze te worden nageleefd.
4.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder is de huurder niet geoorloofd om van andere dan geduide voorzieningen op het terrein gebruik te maken.
4.4 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
4.5 Huurder gebruikt het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf en met name oefent huurder daarin geen beroep of bedrijf uit.
4.6 Het is verboden in de vakantiewoning andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
4.7 Op het bij de vakantiewoning behorende terrein en/of op het terras mag geen open vuur worden gestookt.
4.8 Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners in de omgeving.
4.9 Huisdieren mogen worden meegebracht, maar alleen nadat dit expliciet op het huurcontract is vermeld en verhuurder toestemming heeft gegeven. Huurder is verplicht alle ontlasting van de meegebrachte huisdieren op te ruimen.
4.10 Het gebruik van de trap naar de beek is voor eigen risico van de huurder.
4.11 In de beek, de waterval of aan de oevers mag niets verplaatst, gebouwd of veranderd worden. De loop van het water mag niet gehinderd worden. Er mag geen schade aan bomen, struiken of planten worden toegebracht. Het talud van de beek en de overige taluds rondom het huis mogen op geen enkele wijze beschadigd worden.
4.12 Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn de vakantiewoning met de zich daarin bevindende inventaris en het terrein rond de vakantiewoning schoon en in goede staat af te leveren.
 
5. Ontbinding
5.1 Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
a. indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan
b. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat
c. indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 22.00 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of per email bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken
d. indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de reglementen van het huis niet behoorlijk naleeft.
 
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten de vakantiewoning voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door huurder verschuldigde huursom, onder inhouding evenwel van een bedrag van € 50,- wegens gemaakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.
 
6 Annulering 
6.1 Annulering door huurder
6.1.1 Bij annulering door huurder, door welke omstandigheid dan ook, dient huurder de annulering per direct zowel telefonisch als per aangetekend schrijven te bevestigen.
6.1.2 Niet tijdige betaling wordt beschouwd als annulering, ook zonder telefonisch en/of aangetekend schrijven zoals vermeld onder 6.1.1.
6.1.3 Bij annulering door huurder wordt schadeloosstelling voor de verhuurder in rekening gebracht:
30% van de huursom bij annulering tot 42 dagen voor aankomst.
60% van de huursom bij annulering vanaf 42 tot 28 dagen voor aankomst.
90% van de huursom bij annulering vanaf 28 tot 14 dagen voor aankomst
100% van de huursom bij annulering vanaf 14 dagen voor aankomst of bij niet verschijnen.
6.1.4 Mocht de vakantiewoning voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden dan wordt het volledige bedrag minus € 50,- administratiekosten gerestitueerd.
6.1.5
 
Advies verhuurder: wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
 
6.2 Annulering door verhuurder
6.2.1 Indien door overmacht verhuurder niet in staat is tot verhuur over te gaan zal verhuurder de volledige huursom of dat gedeelte daarvan welke reeds door huurder is betaald in zijn geheel restitueren.
6.2.2 Verhuurder kan door huurder voor annulering nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 
7 Borg
7.1 Huurder dient bovenop de huurprijs en alle bijkomende vergoedingen een borg te voldoen zijnde zekerheid bij eventuele beschadiging, diefstal of ongeoorloofd gebruik van de vakantiewoning, de inrichting van de vakantiewoning en alle op het terrein aanwezige materialen en goederen, welke op huurder zullen worden verhaald.
7.2 De borg zal bij geen schade, diefstal of ongeoorloofd gebruik zoals hierboven omschreven uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de huurperiode worden gerestitueerd.
 
8 Aansprakelijkheid
8.1 Gebruik van alle voorzieningen in het huis en op het bijbehorende terrein is geheel voor risico van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook ontstaan tijdens de huurperiode.
8.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging of diefstal van eigendommen van huurder tijdens de huurperiode.
8.3 Eventuele storingen aan elektra of water zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Bovengenoemde storingen kunnen nimmer tot restitutie van de huursom leiden. Natuurrampen of andere overmachtsituaties kunnen eveneens nimmer leiden tot restitutie van de huursom. Eventuele claims van welke aard dan ook kunnen nimmer het huurbedrag overschrijden.
 
9 Klachten
9.1 Klachten van welke aard dan ook dienen binnen 7 kalenderdagen na beëindiging van de huurperiode schriftelijk te worden ingediend. Klachten zullen direct in behandeling worden genomen. Klachten kunnen in sommige gevallen tot restitutie van een deel van de huursom leiden. De uiteindelijke beslissing hierover zal door verhuurder worden genomen.
 
10 Aanvullende informatie
10.1 De aankomsttijd zal altijd tussen 16.30 en 22.00 uur op de aankomstdag zijn.
10.2 De vertrektijd zal altijd uiterlijk om 9.30 uur van de vertrekdag zijn.
10.3 De huurperiode zal altijd beginnen en eindigen op een zaterdag tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
10.4 Het gebruik van het aanwezige bedlinnen is verplicht. Dit in verband met de afwijkende maat van 6 van de bedden (2.20 m. lang).
10.5 De kosten voor de eindschoonmaak zijn verplicht.           
 
11. Privacywetgeving / AVG
11.1 In verband met de registratie van gasten gaan wij zorgvuldig om met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken de door u verstrekte klantgegevens waarvoor zij zijn bedoeld: het verkrijgen van informatie over, of het daadwerkelijk boeken of reserveren van logies of het verkrijgen van informatie over de mogelijkheden van huur van onze vakantiewoning “Le Noyer”, 07570 Désaignes (Fr). Wij stellen deze gegevens nooit ter beschikking aan derden, met uitzondering van de gegevens die de gemeente van Désaignes opvraagt t.b.v. heffing en toeristenbelasting.
Voor vragen over privacy en de verwerking van data kunt u contact opnemen met Hedzer Klarenbeek via +31630506227 of le.noyer.ardeche@gmail.com.