Rûte

Auto:
Ofstân fanút Nederlân sa omtrint 1000 km fanôf Utert. Oan de hân fan it kaartsje kin de rûte nei Désaigne foarôf besjûn wurde. Oan hierders wurdt in detaillearre rûte jûn.

 

Trein:
Yn july en augustus is der op alle sneonen fanút Amsterdam of Rotterdam in rjochtstreekse ferbining mei de TGV. Sûnder oerstappen reizgje jo yn omtrint 5 oeren nei Valance TGV (10 km bûten Valance). Bûten it heechseizoen duorret de reis nei Valance omtrint 6 oeren, mei ien kear oerstappen yn Brussel. Kaartsjes binne te reservearjen fia internet: www.tgv-europe.nl.
Fanôf Valance TGV is it noch in oere mei de auto nei Désaignes. Auto’s binne te hier by it TGV stasjon.

Fleantúch:
It tichtebyste fleanfjild is Lyon. Foar in oersicht fan de flechten sjoch op www.vliegennaar.nl